Regulamin

regulamin

Dokonywanie zakupów na stronie www.webstar.info.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WEBSTAR SKLEP

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży produktów przez podmiot gospodarczy WEBSTAR MEDIA GROUP ul. Wilcza 1, 99-300 Kutno, NIP: 7752579963 poprzez sklep internetowy, umieszczony po adresem URL
 2. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
 3. a) „sklep” – witryna internetowa umieszczona pod adresem URL www.webstar.info.pl
 4. b) „sprzedający” – WEBSTAR MEDIA GROUP ul. Wilcza 1, 99-300 Kutno, NIP: 7752579963

NIP: 5252745848  REGON: 369787882

 1. c) „kupujący” – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna o której mowa w art.33_1 par.1 Kodeksu Cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową działająca poprzez upoważnioną przez siebie osobę. Za „kupującego” uważa się podmiot, który podczas procesu rejestracji w sklepie – poza innymi niezbędnymi danymi – poda identyfikujący go numer NIP oraz numer regon.
 2. d) „konsument” – osoba fizyczna dokonująca zakupu na użytek własny, nie związany z wykonywaniem przez nią działalności zawodowej lub gospodarczej. Za konsumenta uważa się osobę, która podczas procesu rejestracji w sklepie pozostawi pola określone mianem NIP i REGON puste.
 3. e) „magazyn” – magazyn składowy, w którym magazynowany jest towar sprzedającego.
 4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sklepu, umieszczonego w sieci Internet, w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy sprzedającym a kupującym albo konsumentem.
 5. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez email: biuro@webstar.info.pl
 6. Informacje zamieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 7. Niezbędnym warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług sklepu jest dostęp kupującego albo konsumenta do komputera, Internetu, oraz odpowiedniego oprogramowania (przeglądarka internetowa).
 8. Każdy podmiot dokonujący zakupów podczas rejestracji w sklepie jest zobowiązany do podawania z należytą starannością właściwych, rzetelnych i zgodnych z prawdą danych. Zakupów dokonywać mogą jedynie osoby pełnoletnie.
 9. Wszystkie produkty sprzedawane poprzez sklep są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 10. Wszystkie ceny podawane w sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (zł). O ile nie wskazano inaczej są cenami zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT). Ceny produktów znajdujących się w ofercie mogą ulec zmianie.
 11. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki.
 12. Do każdego zamówienia dołączana jest faktura VAT lub paragon.

 

 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 2. Zamówienia składane są za pomocą strony internetowej www.webstar.info.pl poprzez wybór odpowiednich znajdujących się w sklepie funkcjonalności. Strona dostępna jest 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.
 3. Podmiot składający zamówienie jest zobowiązany do uważnej lektury poleceń, wskazówek i podpowiedzi oprogramowania sklepu, w trakcie trwania procesu zakupu.
 4. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest każdorazowo potwierdzane poprzez wysyłkę stosownej wiadomości e-mail.
 5. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian i dokonania korekty w już przyjętym do realizacji zamówieniu. Korekta i zmiany są możliwe aż do momentu wysyłki towaru z magazynu. W celu dokonania korekty należy skontaktować się ze sprzedającym wykorzystując informacje zawarte w pkt. 1 ppkt. 4

 

III.          PŁATNOŚCI

 

 1. Kupujący oraz konsument są zobowiązani do uiszczenia płatności za zakupiony towar.
 2. Koszty wysyłki ponosi kupujący lub konsument z zastrzeżeniem pkt. III ppkt. 3.
 3. W przypadku zakupu towaru o łącznej wartości 250 zł koszty przesyłki ponosi sprzedający.
 4. Wybór formy płatności należy do kupującego.
 5. W sklepie obowiązują następujące formy płatności:
 6. a) przelew na konto sprzedającego
 7. b) płatność kartą poprzez system PAYU, Przelewy24
 8. c) płatność gotówką przy odbiorze towaru
 9. W przypadku wyboru płatności poprzez system PAYU, Przelewy24 kupujący albo konsument są zobowiązani do przestrzegania regulaminu systemu oraz stosowania się do poleceń i wskazówek portalu PayU.pl i przelewy24.pl

 

 1. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 2. Zamówienia są realizowane w najszybszy możliwy sposób.
 3. Każdy produkt zawiera w karcie produktu informację o dostępności, wskazującą na najszybszy możliwy termin realizacji jego wysyłki.
 4. Jeżeli produkt zawiera informację o dostępności w magazynie, sprzedający realizuje zamówienie tego samego dnia w którym zostanie złożone zamówienie lub w następnym dniu roboczym.
 5. Jeżeli produkt zawiera informację o dostępności w magazynie w ciągu określonej liczby dni zamówienie zawierające dany produkt jest realizowane w ciągu 24-48 godzin od upływu zaznaczonego tam okresu.
 6. W przypadku zajścia okoliczności niezależnych od sprzedającego, które zmieniają chwilę dostępności produktu sprzedający każdorazowo jest zobowiązany poinformować kupującego albo konsumenta o zajściu takich okoliczności a kupujący lub konsument może w związku z tym odstąpić od umowy
 7. W przypadku odstąpienia od umowy na skutek zajścia okoliczności o których mowa w ppkt. 5 kupujący lub konsument otrzymuje zwrot wszelkich świadczeń, których dokonał na rzecz sprzedającego.
 8. Co do chwili wydania produktu i wypływających stąd konsekwencji stosuje się art. 544 Kodeksu Cywilnego.
 9. Realizację wysyłki sprzedający powierza wykwalifikowanemu przewoźnikowi, z którym sprzedający ma zawartą umowę o świadczenie usług kurierskich.
 10. Sprzedawca ma obowiązek zapakowania i wydania rzeczy sprzedanej tak, aby zapewnić jej całość i nienaruszalność.
 11. Kupujący lub konsument ma obowiązek dokonać wszelkich czynności, które mają na celu sprawdzenie dostarczonej przesyłki, które to czynności umożliwiają ewentualne pociągnięcie do odpowiedzialności przewoźnika z tytułu niewłaściwej realizacji usługi przewozu rzeczy.

 

 1. REKLAMACJE I ZWROTY
 2. Konsument, może odstąpić od umowy zawartej ze sprzedającym bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu niezbędne jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail biuro@webstar.info.pl lub adres korespondencyjny sprzedającego o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 1
 3. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.
 4. W przypadku odstąpienia konsumenta od umowy jest on zobowiązany odesłać niezwłocznie sprzedającemu zakupiony towar na swój koszt, a towar winien znajdować się w stanie nienaruszonym.
 5. W razie odstąpienia konsumenta od umowy, sprzedający zwraca konsumentowi wszelkie świadczenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni.

 

 1. W przypadku zakupu przez konsumenta pojedynczych sztuk asortymentu, o charakterze spożywczym, o wartości nie większej niż 45 zł, biorąc pod uwagę rodzaj zakupionego towaru, poczytuje się zawartą umowę za umowę powszechnie zawieraną w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
 2. Kupujący lub konsument może zareklamować zakupiony towar, jeżeli ma on wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność, lub nie ma właściwości o których istnieniu zapewniał sprzedający, lub też rzecz została wydana kupującemu lub konsumentowi w stanie niezupełnym lub naruszonym.
 3. Sprzedający nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu towaru na kupującego, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w sprzedanym towarze.
 4. Kupujący lub konsument chcąc zareklamować zakupiony towar winien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedającym wykorzystując informacje zawarte w pkt.1 ppkt.4, a następnie pisemnie określić przedmiot reklamacji i swoje roszczenia.
 5. Zgłaszając reklamację należy podać wszelkie dane niezbędne do identyfikacji zamówienia w szczególności: imię, nazwisko, nazwę firmy, datę i numer faktury VAT, oraz opisać przedmiot reklamacji, dodatkowo można przesłać zdjęcia.
 6. Sprzedający uwzględniając reklamację niezwłocznie wymienia wadliwy towar na towar wolny od wad. W uzasadnionych przypadkach kupujący lub konsument może odstąpić od umowy.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 2. Udostępnianie danych osobowych odbywa się dobrowolnie.
 3. Poprzez rejestrację na stronie www.webstar.info.pl kupujący albo konsument wyraża zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie informacji o nim przez WEBSTAR MEDIA GRUOP ul. Wilcza 1, 99-300 Kutno z zastrzeżeniem prawa do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr.133 poz.883 z późn.zm.).
 4. Administratorem danych osobowych jest WEBSTAR MEDIA GRUOP ul. Wilcza 1, 99-300 Kutno.
 5. Udostępniane dane osobowe będą przechowywane w bazie danych administratora i będą wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży.
 6. Dane osobowe osób korzystających ze strony www.webstar.info.pl są gromadzone i przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 7. Każda osoba, która przekazała swoje dane osobowe jest uprawniona do kontroli przetwarzanych danych, które jej dotyczą, a w szczególności do żądania uzupełnienie, uaktualnienia albo sprostowania tych danych a także żądania czasowego albo stałego wstrzymania ich przetwarzania. Ma też prawo do żądania ich usunięcia, jeżeli okaże się, że są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

 

VII.         POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW:

 1. Informujemy, że konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:

 

 1. a) możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823),

b)wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej

 1. c) zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów (np. http://konsument.um.warszawa.pl/) lub do Federacji Konsumentów.

VIII.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania towarów znajdujących się w ofercie.
 3. W przypadkach o których mowa w ppkt.1 i 2, zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy WEBSTAR MEDIA GROUP a konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy WEBSTAR MEDIA GROUP a kupującym w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę REPUBLIKI SMAKÓW Sp. z o.o.
 7. Zmiany regulaminu dokonywane przez sprzedawcę podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu.
 8. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na prawa i obowiązki kupujących w zakresie realizacji zamówień złożonych przed zajściem zmian.

 

Używamy plików cookie, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia.